ลงทะเบียนสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2565

หากท่านเคยลงทะเบียนสมัครในหน้านี้ไว้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ให้เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างใบสมัคร

ข้อมูลผู้สมัคร

ต้องเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเองเท่านั้น

ความบกพร่องทางร่างกาย

ที่อยู่

ประวัติการศึกษา

** ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดเลือกให้ถูกต้อง **

เอกสารในการสมัคร

(อัพโหลดเอกสารภายหลังการสมัครได้)

ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครของตนเองทุกหน้า ก่อนอัพโหลดหลักฐานการสมัคร

ไฟล์ pdf เท่านั้น
ไฟล์ pdf เท่านั้น
ไฟล์ pdf เท่านั้น (ถ้ามี)
ไฟล์ pdf เท่านั้น