ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
(กลุ่ม ม.6) (TCAS2)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2567
ดูรายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) (สอบตรง)

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 2 มีนาคม 2567**

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
(กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)-2 (เพิ่มเติม)

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 
(กลุ่ม ม.6)-2 (เพิ่มเติม)
**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

โควตานักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทุกประเภท

**ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567**

เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัคร ปีการศึกษา 2567
คลิกที่นี่