RMUTT

เว็บบอร์ด

# รายละเอียดตอบกระทู้ โดย วันที่
1 ให้ผู้สมัคร ถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน แล้ว แนบไฟล์ภาพ มาที่เมนู “ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่” แล้วพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว .................................... ขอแก้ไข เกรดเฉลี่ยสะสม จาก .................. เป็น ..................... ของใบสมัครเลขที่ .........................
ศศิมา ประเสริฐกรรณ์ 25 กันยายน 2562, 15:15