ติดต่อ

ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

โทร 02-549-3613 , 02-549-3614 , 02-549-3615
โทรสาร 02-577-5028