RMUTT

ติดต่อ

ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
โทร 0 2549 3613-5 โทรสาร 0 2577 5028